Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

21:02
7456 5025 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagrarzynka grarzynka
20:54

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
20:53
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viatulipanowa tulipanowa
20:36
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaszydera szydera

May 02 2019

01:33
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
01:33
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viatulipanowa tulipanowa
01:01
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viaeternaljourney eternaljourney
01:00
3300 6526
00:59
6932 49e5

April 30 2019

00:39
0251 019a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacarmenluna carmenluna
00:28
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viashitsuri shitsuri
00:17
4557 3c75 500
Reposted fromnutt nutt vianiiks niiks
00:12
3844 eb5a

March 04 2019

18:55
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaleander aleander

February 27 2019

06:06
06:04
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viajointskurwysyn jointskurwysyn
06:00
05:57
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viacreure creure
05:57
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacreure creure

February 21 2019

21:56
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl