Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

11:03
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)

March 10 2017

17:28
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viasuben suben
17:17
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
17:10
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera

March 09 2017

17:24
5608 bac2

March 07 2017

19:57
7529 2d02 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viaszydera szydera
15:07
8506 5382 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
15:06
Lśniące oczy, zimne dłonie, popielniczka na balkonie. Przyjaźni zatrute, miłości zepsute. Chcę uciec w jakąś głuszę, bo zaraz się uduszę.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 06 2017

19:23
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
19:09
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawkwardx awkwardx
18:01
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawkwardx awkwardx
17:51
8398 59f7 500
M. Halber
17:51
17:50
3677 fb25
let me know
Reposted fromfelicka felicka viathenatuss thenatuss
17:50
0429 5132 500
16:37
Reposted fromzielono zielono viaszydera szydera
16:36
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszydera szydera

March 05 2017

21:31
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianiiks niiks
21:28
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viaszydera szydera
21:26
0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl